Cơ cấu quản lý

Ông Trịnh Văn Tuấn
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Ông Ngô Hà Bắc
Thành viên HĐQT
Bà Trịnh Thị Mai Anh
Thành viên HĐQT
Ông Yoshizawa Toshiki
Thành viên HĐQT
Ông Kato Shin
Thành viên HĐQT
Ông Phan Trung
Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Đình Tùng
Thành viên HĐQT thường trực
Ông Bùi Minh Đức
Thành viên HĐQT độc lập
Ông Pham Tri Nguyen
Thành viên HĐQT độc lập
Hỗ trợ khách hàng
1800 6678