Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI - EL


Xem hướng dẫn cài đặt - EL

1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search

Tuyển dụng

OCB - Cơ hội của bạn

Vị trí tuyển dụng tại KV TP.HCM-HO

Mã CV Chức vụ cần tuyển Số lượng Loại hình Nơi làm việc Ngày hết hạn
CVCC-TĐTD Chuyên viên cao cấp Thẩm định tín dụng 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
PM Project Management 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
CVCC-TĐVBPL Chuyên viên cao cấp Thẩm định văn bản định chế và Tư vấn pháp luật 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
CV-TĐG Chuyên viên thẩm định giá 5 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
TBP-ĐCTC Trưởng bộ phận Định Chế Tài Chính Phi Ngân Hàng 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
TMO Transformation Officer 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
CV-PTDT Chuyên Viên Quản lý Kênh Đối tác 3 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
TBP-ĐTBH Trưởng bộ phận Đào tạo Bảo hiểm 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
CV-ĐCTC Chuyên Viên Định Chế Tài Chính Phi Ngân Hàng 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
NV-CSKH Nhân viên chăm sóc khách hàng 24/7 5 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
CV-HT Chuyên viên hạch toán kế toán 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
GĐ-PTKDTCT Giám đốc Phát triển kinh doanh – Tài trợ cấu trúc 6 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
CV-HTDVKH Chuyên viên hỗ trợ dịch vụ khách hàng (ưu tiên nghiệp vụ T24) 3 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
CVCC-TD Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên Tuyển dụng 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
GĐ-FDI Giám đốc Quan hệ Khách hàng FDI 5 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
CV-TĐKD Chuyên viên Thúc đẩy kinh doanh KHDN 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
CV-XLGDTD Chuyên viên xử lý giao dịch tín dụng 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
CV-GSTDTT Chuyên viên giám sát tín dụng trực tiếp 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
CV-QLV Chuyên viên Quản lý vốn 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
CV-CSTD Chuyên viên Chính sách tín dụng 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
CV-BCTD Chuyên viên Báo cáo tín dụng 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
CVCC-GSQLRR Chuyên viên Cao cấp Giám sát Quản lý Rủi ro Hoạt động 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021

Vị trí tuyển dụng tại TP.HCM- IT / THẺ

Mã CV Chức vụ cần tuyển Số lượng Loại hình Nơi làm việc Ngày hết hạn
S-M Scrum Master 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
CVCC-QTM Chuyên viên cao cấp Quản trị mạng (IT Network) 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
IT-DEV IT Developer - BPM (Fresher) 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
QA/QC QA/QC Senior 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
SOFT-ENG Software Engineer (Java - Core Banking T24) 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
APP-A Application Architect 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
UI/UX UI/UX Designer 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
BPR Business Process Re-engineering Team Leader (BPR) 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
D-A Database Administrator 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
BA-BPM Business Analyst - BPM System 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
FRONT-DEV Frontend Developer (React Native) 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
SE Software Engineer (Golang/Java) 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
TBP-CNBM Trưởng bộ phận Công nghệ bảo mật 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
S-A Solution Architect – Cloud: Azure/Aws, Microservices 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
CV-PDT Chuyên viên phê duyệt thẻ 4 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh (Quận 2) 30-06-2021
CV-TK Chuyên viên Thiết kế Thẻ (Graphic/Digital Designer) 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh (Quận 2) 30-06-2021
CVCC-SPT Chuyên viên cao cấp Sản phẩm và chính sách thẻ 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh (Quận 2) 30-06-2021
CV-TĐB Chuyên viên Thúc đẩy bán - Trung tâm thẻ 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh (Quận 2) 30-06-2021
NV-DVKH Nhân viên dịch vụ khác hàng - Thẻ 5 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh (Quận 2) 30-06-2021
CV-MIS Chuyên viên Phân Tích Dữ Liệu Báo Cáo - MIS 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh (Quận 2) 30-06-2021
ADM Chuyên viên Admin hỗ trợ đối tác 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh (Quận 2) 30-06-2021
CV-TKCT Chuyên viên Triển khai chương trình khuyến mãi Thẻ 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh (Quận 2) 30-06-2021
NV-BH Nhân viên bán hàng qua điện thoại 5 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh (Quận 2) 30-06-2021
CV-KDT Chuyên viên kinh doanh thẻ trực tiếp 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh (Quận 2) 30-06-2021
CVCC-TĐCT Chuyên viên Cao cấp Thúc đẩy chi tiêu 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
GĐ-KDAPI Giám đốc Kinh doanh API 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
B-D Back end Developer (Java) - Digital banking 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
CV-KDAPI Chuyên viên Kinh doanh API 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
CVCC-PTSPNHS Chuyên viên cao cấo Phát triển sản phẩm Ngân hàng số (Tài khoản và Thẻ) 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
CV-API Chuyên viên Phát triển Sản phẩm API 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
Omni Manager Giám đốc Khai thác khách hàng Omni 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
SRE Senior Growth Executive 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021

Vị trí tuyển dụng tại KV TP.HCM-ĐVKD

Mã CV Chức vụ cần tuyển Số lượng Loại hình Nơi làm việc Ngày hết hạn
GĐTT-KHDN Giám đốc Trung tâm Khách hàng doanh nghiệp 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
GĐ-TTRB Giám đốc trung tâm Bán lẻ (RB) 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
GĐ/CV-QHKHCN Giám đốc/Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân 30 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
GĐCV-TD Giám đốc/Chuyên viên tín dụng 30 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
GĐ-QHKHDN Giám đốc Quan hệ khách hàng doanh nghiệp 20 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
CV-QHKHDN Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp 20 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
GDV Giao dịch viên 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
FA Chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm (Financial Advisor – FA) 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021

Vị trí tuyển dụng tại KV MIỀN TÂY

Mã CV Chức vụ cần tuyển Số lượng Loại hình Nơi làm việc Ngày hết hạn
GĐ-PGD Giám đốc Phòng giao dịch Cần Giuộc, Vũng Liêm 2 Toàn thời gian Long An (PGD Cần Giuộc), Vĩnh Long (Vũng Liêm) 30-06-2021
GĐCV-QHKHCN Giám đốc/Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân 15 Toàn thời gian An Giang, Long An, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang 30-06-2021
GĐCV-TD Giám đốc/Chuyên viên tín dụng 10 Toàn thời gian Đồng Tháp, Cà Mau, Long An, Hậu Giang, An Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Cần Thơ 30-06-2021
GĐ-KHDN Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp 10 Toàn thời gian An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Long An 30-06-2020
CV-QHKHDN Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp 20 Toàn thời gian An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Long An 30-06-2021
GDV Giao dịch viên 6 Toàn thời gian Cần Thơ, Hậu Giang, Long An, Sóc Trăng 30-06-2021
CV-TĐG Chuyên viên thẩm định giá 4 Toàn thời gian Long An, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Hậu Giang 30-06-2021

Vị trí tuyển dụng tại KV MIỀN ĐÔNG

Mã CV Chức vụ cần tuyển Số lượng Loại hình Nơi làm việc Ngày hết hạn
GĐ/CV-QHKHCN Giám đốc/Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân 10 Toàn thời gian Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh 30-06-2021
GĐCV-TD Giám đốc/Chuyên viên tín dụng 10 Toàn thời gian Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh 30-06-2021
GĐ-QHKHDN Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp 8 Toàn thời gian Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh 30-06-2021
CV-QHKHDN Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp 10 Toàn thời gian Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh 30-06-2021
GDV Giao dịch viên 4 Toàn thời gian Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh 30-06-2021
FA Chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm (Financial Advisor) 2 Toàn thời gian Bình Dương 30-06-2021
CV-TĐG Chuyên viên Thẩm định giá 2 Toàn thời gian Tây Ninh 30-06-2021
KSV Kiểm soát viên 1 Toàn thời gian Bình Dương 30-06-2021

Vị trí tuyển dụng tại KV MIỀN TRUNG

Mã CV Chức vụ cần tuyển Số lượng Loại hình Nơi làm việc Ngày hết hạn
GĐ/CV-QHKHCN Giám đốc/Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân 10 Toàn thời gian Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đăk Lăk 30-06-2021
GĐ-QHKHDN Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp 10 Toàn thời gian Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đăk Lăk 30-06-2021
CV-QHKHDN Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp 10 Toàn thời gian Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Pleiku, Quảng Ngãi 30-06-2021
CV-TĐG Chuyên viên thẩm định giá 3 Toàn thời gian Bình Định,Quảng Ngãi, Quảng Nam 30-06-2021

Vị trí tuyển dụng tại KV MIỀN BẮC

Mã CV Chức vụ cần tuyển Số lượng Loại hình Nơi làm việc Ngày hết hạn
GĐ/CV-QHKHCN Giám đốc/Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân 30 Toàn thời gian Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh, Lạng Sơn 30-06-2021
GĐCV-TD Giám đốc/Chuyên viên tín dụng 30 Toàn thời gian Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nghệ An 30-06-2021
GĐ-QHKHDN Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp 15 Toàn thời gian Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa 30-06-2021
CV-QHKHDN Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp 20 Toàn thời gian Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa 30-06-2021
GDV Giao dịch viên 10 Toàn thời gian Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn 30-06-2021
CV-TĐG Chuyên viên thẩm định giá 3 Toàn thời gian Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn 30-06-2021
CV-TVTCBH Chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm (Financial Advisor – FA) 2 Toàn thời gian Hà Nội 30-06-2021
CV-TĐTĐ Chuyên viên thẩm định thực địa 2 Toàn thời gian Hà Nội 30-06-2021
CV-GSTD Chuyên viên Giám sát tín dụng trực tiếp 2 Toàn thời gian Hà Nội 30-06-2021

OCB - Lựa chọn của bạn

Con người & Môi trường làm việc

OCB luôn tự hào và môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động; hòa đồng, thân thiện, vui vẻ trong sinh hoạt tập thể.

OCB luôn hướng tới mục tiêu tạo ra môi trường làm việc thuận lợi nhất cả về cơ sở vật chất lẫn tinh thần để CBNV cảm thấy an toàn, thoải mái khi làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, giảm chi phí về y tế và phục hồi sức khỏe cho người lao động.

pic
pic

Phương châm tuyển dụng

 • 01

  Ý thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực đối với sự thành công của tổ chức, OCB luôn mời gọi và chào đón những người có tâm, có tài gia nhập vào đội ngũ của mình.

 • 02

  Tuyển dụng một cách công bằng, khách quan dựa trên kinh nghiệm, năng lực, trình độ công tác của ứng viên và phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của OCB.

 • 03

  Luôn tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, không phân biệt giới tính, tôn giáo, dân tộc,…

 • 04

  Với phương châm Tuyển dụng “Hợp tác hiệu quả”, OCB luôn chú trọng đến lợi ích và hiệu quả của việc hợp tác giữa bạn và OCB để góp phần tạo nên sự thịnh vượng chung của Ngân hàng

Chính sách đãi ngộ

Chính sách nhân sự của OCB luôn đề cao văn hóa đãi ngộ nhân tài, quản lý trên hiệu quả công việc, đào tạo nguồn nhân lực trẻ, nhiệt huyết, gắn bó với OCB.

Chính sách đãi ngộ của OCB được xây dựng dựa trên mục tiêu tạo ra động lực, khuyến khích CBNV làm việc hết mình để cống hiến và phát triển cùng với OCB.

Chúng tôi hướng tới mục tiêu xây dựng một chính sách đãi ngộ cạnh tranh, công bằng, chăm lo tốt nhất đến đời sống vật chất và tinh thần của CBNV.

Đào tạo & Phát triển

Với OCB, Đào tạo và phát triển là một chiến lược quan trọng nhằm không ngừng phát triển năng lực đội ngũ, nâng cao hiệu quả làm việc và sẵn sàng cho những bước phát triển vượt bậc trong tương lai.

Đào tạo Hội nhập:
Nhằm trang bị cho CBNV mới gia nhập tổ chức những kiến thức, thông tin về tổ chức OCB. Thông qua chương trình hội nhập, CBNV nắm được quá trình thành lập và phát triển, văn hóa tổ chức, đồng thời hiểu được tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của OCB.

Đào tạo Chuyên môn, nghiệp vụ:
Được thiết kế theo sát nhu cầu đào tạo của các phòng ban, đào tạo luôn đồng hành phát triển song song cùng với quá trình kinh doanh. Đội ngũ giảng viên kiêm chức luôn cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cập nhật nhất theo tình hình kinh tế và tình hình kinh doanh của ngân hàng.

Đào tạo Phát triển:
Chú trọng phát triển các kỹ năng mềm bổ trợ cho CBNV trong quá trình tác nghiệp. Các khóa đào tạo kỹ năng được tổ chức thường xuyên, liên tục nhằm giúp CBNV nâng cao khả năng xử lý công việc, từ đó tối ưu hóa năng suất kinh doanh.

OCB và bạn

Bạn hỏi & OCB trả lời

Trên nền tảng các nguồn lực OCB đã xây dựng được, đặc biệt với đội ngũ gần 5000 CBNV nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp. OCB tự tin thực hiện kế hoạch hành động phấn đấu trở thành Ngân hàng đa năng dẫn đầu về dịch vụ Ngân hàng bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

01

Nội dung thi tuyển bao gồm các phần nào?

Trả lời
Tùy theo các vị trí tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng sẽ có những hình thức thi tuyển khác nhau.
Thông thường ứng viên sẽ làm bài thi kiểm tra và phỏng vấn nghiệp vụ.
02

Những hồ sơ chưa đạt yêu cầu sẽ được giải quyết như thế nào?

Trả lời

Những hồ sơ chưa đạt yêu cầu trong đợt đăng tuyển sẽ được OCB lưu trữ và mời thi tuyển khi có nhu cầu cho các vị trí khác phù hợp.

03

Phỏng vấn ở năm trước có thông báo rớt, vậy năm nay tiếp tục ứng tuyển vào OCB có được không?

Trả lời

OCB vẫn mời ứng viên thi tuyển vào các vị trí phù hợp khác nếu có nhu cầu tuyển dụng đồng thời ứng viên phải có những cải thiện về trình độ và kinh nghiệm.

04

Hồ sơ không đạt yêu cầu có được trả lại không?

Trả lời

OCB sẽ không hoàn trả lại những hồ sơ không đạt yêu cầu.

05

Phỏng vấn xong khoảng bao lâu có kết quả?

Trả lời

Sau khi phỏng vấn, Hội đồng tuyển dụng OCB sẽ thông báo kết quả bằng thư mời và điện thoại nhận việc trong vòng 7-10 ngày.

06

Trúng tuyển rồi, muốn thỏa thuận về mức lương có được không?

Trả lời

Mức lương sẽ được thỏa thuận và trao đổi trực tiếp với các ứng viên trước khi vào nhận việc tại Ngân hàng.

Câu hỏi của bạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Vui Lòng Nhập Họ Và Tên
Vui Lòng Nhập Đúng Định Đạng Email
Vui Lòng Nhập Số Điện Thoại Đúng Định Dạng
Vui Lòng Nhập Nội Dung Cần Góp Ý
Họ và tên
Email
Số điện thoại
Nội dung cần góp ý
Email...
Thông tin Quý khách hàng đã được ghi nhận. Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách hàng trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn Quý khách!
Thông tin của bạn không gửi được, vui lòng kiểm tra lại!
Chọn Captcha!
https://ocb.com.vn

MỞ TÀI KHOẢN NGAY