1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7
(84) 28 7305 6678
1800 6678
Miễn phí cuộc gọi 24/7

(84) 28 7305 6678
Search
Sản phẩm & Dịch vụKhách hàng doanh nghiệp

TIỀN GỬI

TIỀN GỬI KHÔNG KỲ HẠN

TÀI KHOẢN ĐẢM BẢO THANH TOÁN

TÀI KHOẢN ĐẢM BẢO THANH TOÁN

Là Tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của tổ chức trung gian thanh toán mở tại OCB để đảm bảo cho việc cung ứng các dịch vụ hỗ trợ dịch vụ thanh toán (ví điện tử, chuyển tiền điện tử,..) dành cho Khách hàng tổ chức có Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cấp.

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

•    Việc mở và sử dụng Tài khoản đảm bảo thanh toán thực hiện theo hợp đồng/thỏa thuận cụ thể giữa OCB và mỗi tổ chức trung gian thanh toán.
•    Tài khoản đảm bảo thanh toán không sử dụng cho các giao dịch thanh toán thông thường của doanh nghiệp.

LỢI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG

•    Giúp Khách hàng là tổ chức trung gian thanh toán quản lý và tách bạch dòng tiền thu/ chi hộ /dịch vụ trung gian thanh toán khác với tài khoản thanh toán cho các hoạt động thông thường của chính doanh nghiệp.
•    Giúp Tổ chức trung gian thanh toán tuân thủ các quy định của NHNN.

https://ocb.com.vn

MỞ TÀI KHOẢN NGAY