Tin tuyển dụng


Vị trí tuyển dụngSLPhòng banNơi làm việcNgày hết hạn
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ NỢ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (TP.HCM)1Khối CIBHồ Chí Minh30/06/2022
GIÁM ĐỐC KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (PLEIKU)1Khối CIBPLEIKU - GIA LAI30/06/2022
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (AN GIANG)1Khối CIBAn Giang30/06/2022
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (TP.HCM)1Khối CIBHồ Chí Minh30/06/2022
DATA ENGINEER Data 1Khối ITHồ Chí Minh30/06/2022
CHUYÊN VIÊN/CHUYÊN VIÊN CAO CẤP VẬN HÀNH HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ1Khối ITHồ Chí Minh30/06/2022
HEAD OF DIGITAL ANALYTICS UNIT 1Khối ITHồ Chí Minh30/06/2022
DATA SCIENTIST1Khối ITHồ Chí Minh30/06/2022
CHUYÊN GIA QUẢN LÝ DỰ ÁN FINTECH1Phòng quản lý chuyển đổiHồ Chí Minh30/06/2022
CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ VỐN 1Khối kinh doanh tiền tệ và đầu tưHồ Chí Minh30/06/2022
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ NỢ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (TP.HCM)
Nơi làm việc
:Khu vực TP. HCM - HO
Phòng ban
: Khối CIB
Số lượng
: 1
Ngày hết hạn
: 30/06/2022
GIÁM ĐỐC KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (PLEIKU)
Nơi làm việc
:Khu vực Miền Đông
Phòng ban
: Khối CIB
Số lượng
: 1
Ngày hết hạn
: 30/06/2022
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (AN GIANG)
Nơi làm việc
:Khu vực Miền Tây
Phòng ban
: Khối CIB
Số lượng
: 1
Ngày hết hạn
: 30/06/2022
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (TP.HCM)
Nơi làm việc
:Khu vực TP. HCM - ĐVKD
Phòng ban
: Khối CIB
Số lượng
: 1
Ngày hết hạn
: 30/06/2022
DATA ENGINEER Data
Nơi làm việc
:Khu vực TP. HCM - IT/THẺ
Phòng ban
: Khối IT
Số lượng
: 1
Ngày hết hạn
: 30/06/2022
CHUYÊN VIÊN/CHUYÊN VIÊN CAO CẤP VẬN HÀNH HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ
Nơi làm việc
:Khu vực TP. HCM - IT/THẺ
Phòng ban
: Khối IT
Số lượng
: 1
Ngày hết hạn
: 30/06/2022
HEAD OF DIGITAL ANALYTICS UNIT
Nơi làm việc
:Khu vực TP. HCM - IT/THẺ
Phòng ban
: Khối IT
Số lượng
: 1
Ngày hết hạn
: 30/06/2022
DATA SCIENTIST
Nơi làm việc
:Khu vực TP. HCM - IT/THẺ
Phòng ban
: Khối IT
Số lượng
: 1
Ngày hết hạn
: 30/06/2022
CHUYÊN GIA QUẢN LÝ DỰ ÁN FINTECH
Nơi làm việc
:Khu vực TP. HCM - HO
Phòng ban
: Phòng quản lý chuyển đổi
Số lượng
: 1
Ngày hết hạn
: 30/06/2022
CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ VỐN
Nơi làm việc
:Khu vực TP. HCM - HO
Phòng ban
: Khối kinh doanh tiền tệ và đầu tư
Số lượng
: 1
Ngày hết hạn
: 30/06/2022

Đăng ký nhận thông báo việc làm