Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI - EL


Xem hướng dẫn cài đặt - EL

1800 6678
Free to call 24/7
(84) 28 7305 6678
Search
Products & ServiceCorporate Banking

Loan Products

TÍN DỤNG NGẮN HẠN

Cấp tín dụng bảo đảm 100% tiền gửi tại OCB

Cấp tín dụng bảo đảm 100% tiền gửi tại OCB

Là sản phẩm mà khách hàng dùng TSBĐ là 100% tiền gửi tại OCB thuộc sở hữu của chính khách hàng hoặc tổ chức/cá nhân khác để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ của khách hàng và được OCB chấp nhận

Khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thành lập và hoạt động theo quy định hiện hành có liên quan của Pháp luật Việt Nam, có nhu cầu cấp tín dụng được bảo đảm toàn bộ bằng tiền gửi tại OCB.

  • Mục đích tài trợ: Bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh
  • Phương thức tài trợ: Từng lần/hạn mức
  • Thời hạn tài trợ: Tối đa theo nhu cầu khách hàng
  • Loại tiền tài trợ: VND và/hoặc ngoại lệ
  • Tài sản bảo đảm (TSBĐ): Tiền gửi tại OCB (Thẻ tiết kiệm, Hợp đồng tiền gửi, Số dư tài khoản thanh toán, Giấy tờ có giá….)

  • Rút vốn nhanh trong vòng 1 giờ
  • Được tài trợ vượt quá số dư tiền gửi
  • Lãi suất cam kết cạnh tranh
  • Miễn phí phạt trả nợ trước hạn
  • Hồ sơ, thủ tục đơn giản

https://ocb.com.vn

Create OMNI account

GO

>>