1800 6678
Free to call 24/7
(84) 28 7305 6678
Search
Products & ServiceCorporate Banking

International Payments

Tín Dụng Chứng Từ

THƯ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU

THƯ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU

OCB phát hành L/C theo yêu cầu của KH (người nhập khẩu) để cam kết thanh toán ngay hoặc thanh toán vào một thời hạn nhất định cho người thụ hưởng khi người thụ hưởng xuất trình bộ chứng từ phù hợp với các điều khoản, điều kiện nêu trong L/C

Khách hàng nhập khẩu: KH đóng vai trò người yêu cầu mở L/C có tài khoản thanh toán tại OCB.

 • Hồ sơ pháp lý
  • Hợp đồng ngoại thương, hợp đồng xuất nhập khẩu ủy thác (nếu có)
  • Đơn bảo hiểm (tùy điều kiện giá)
  • Giấy đề nghị mở thư tín dụng (theo mẫu)
  • Giấy phép nhập khẩu/hạn ngạch (đối với các mặt hàng yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu/hạn ngạch)
  • Giấy đề nghị mua ngoại tệ
 • Hồ sơ khác

 • Được tư vấn dịch vụ miễn phí.
 • Được hỗ trợ phát hành L/C draft.
 • Phát hành L/C nhanh chóng, chính xác.
 • Giảm thiểu rủi ro
 • Việc thanh toán sẽ được thực hiện khi OCB nhận được Bộ chứng từ phù hợp với các điều kiện của L/C.
 • OCB sẽ hỗ trợ tài chính thanh toán tiền hàng nhập khẩu theo phương thức thư tín dụng
 • Đảm bảo giao dịch được tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc tế (UCP600).

https://ocb.com.vn

OPEN AN ACCOUNT