1800 6678
Free to call 24/7
(84) 28 7305 6678
Search

Tra cứu thu bảo lãnh online - EL

Ghi chú

1. Quý khách cần nhập đúng Số chứng thư bảo lãnh được hiển thị trên chứng thư và Mã xác thực theo hình ảnh hiển thị trên màn hình để tra cứu.

2. Chương trình chỉ hỗ trợ tra cứu đối với các chứng thư bảo lãnh được phát hành từ ngày 15/05/2014 trở đi.

Chọn Captcha!
Vui lòng nhập Số BL
Thông tin của bạn không gửi được, vui lòng kiểm tra lại!
Không tìm thấy dữ liệu
https://ocb.com.vn

Create OMNI account

GO

>>