Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI - EL


Xem hướng dẫn cài đặt - EL

1800 6678
Free to call 24/7
(84) 28 7305 6678
Search

Career Opportunities

OCB - YOUR opportunity

Job Positions at HCM-HO

Code Job placement Quantity Category Workplace Day expires
CVCC-TĐTD Chuyên viên cao cấp Thẩm định tín dụng 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
PM Project Management 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
CVCC-TĐVBPL Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Thẩm định văn bản định chế và Tư vấn pháp luật 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
CV-TĐG Chuyên viên thẩm định giá 5 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
TBP-ĐCTC Trưởng bộ phận Định Chế Tài Chính Phi Ngân Hàng 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
TMO Transformation Officer 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
CV-PTDT Chuyên Viên Quản lý Kênh Đối tác 3 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
TBP-ĐTBH Trưởng bộ phận Đào tạo Bảo hiểm 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
CV-ĐCTC Chuyên Viên Định Chế Tài Chính Phi Ngân Hàng 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
NV-CSKH Nhân viên chăm sóc khách hàng 5 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
CV-HT Chuyên viên hạch toán kế toán 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
GĐ-PTKDTCT Giám đốc Phát triển kinh doanh – Tài trợ cấu trúc 6 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
CV-HTDVKH Chuyên viên hỗ trợ dịch vụ khách hàng (ưu tiên nghiệp vụ T24) 3 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
CVCC-TD Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên Tuyển dụng 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
GĐ-FDI Giám đốc Quan hệ Khách hàng FDI 5 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
CV-TĐKD Chuyên viên Thúc đẩy kinh doanh KHDN 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
CV-XLGDTD Chuyên viên xử lý giao dịch tín dụng 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
CV-GSTDTT Direct Credit Specialist 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
CV-QLV Chuyên viên Quản lý vốn 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
CV-CSTD Chuyên viên Chính sách tín dụng 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
CV-BCTD Chuyên viên Báo cáo tín dụng 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
CVCC-GSQLRR Chuyên viên Cao cấp Giám sát Quản lý Rủi ro Hoạt động 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021

Job Positions at

Code Job placement Quantity Category Workplace Day expires
S-M Scrum Master 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
CVCC-QTM Chuyên viên cao cấp Quản trị mạng (IT Network) 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
IT-DEV IT Developer - BPM (Fresher) 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
QA/QC QA/QC Senior 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
SOFT-ENG Software Engineer (Java - Core Banking T24) 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
APP-A Application Architect 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
UI/UX UI/UX Designer 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
BPR Business Process Re-engineering Team Leader (BPR) 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
D-A Database Administrator 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
BA-BPM Business Analyst - BPM System 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
FRONT-DEV Frontend Developer (React Native) 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
SE Software Engineer (Golang/Java) 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
TBP-CNBM Trưởng bộ phận Công nghệ bảo mật 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
S-A Solution Architect – Cloud: Azure/Aws, Microservices 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
CV-PDT Chuyên viên phê duyệt thẻ 4 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh (Quận 2) 30-06-2021
CV-TK Chuyên viên Thiết kế Thẻ (Graphic/Digital Designer) 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh (Quận 2) 30-06-2021
CVCC-SPT Chuyên viên cao cấp Sản phẩm và chính sách thẻ 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh (Quận 2) 30-06-2021
CV-TĐB Chuyên viên Thúc đẩy bán - Trung tâm thẻ 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh (Quận 2) 30-06-2021
NV-DVKH Nhân viên dịch vụ khác hàng - Thẻ 5 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh (Quận 2) 30-06-2021
CV-MIS Chuyên viên Phân Tích Dữ Liệu Báo Cáo - MIS 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh (Quận 2) 30-06-2021
ADM Chuyên viên Admin hỗ trợ đối tác 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh (Quận 2) 30-06-2021
CV-TKCT Chuyên viên Triển khai chương trình khuyến mãi Thẻ 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh (Quận 2) 30-06-2021
NV-BH Nhân viên bán hàng qua điện thoại 5 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh (Quận 2) 30-06-2021
CV-KDT Chuyên viên kinh doanh thẻ trực tiếp 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh (Quận 2) 30-06-2021
CVCC-TĐCT Chuyên viên Cao cấp Thúc đẩy chi tiêu 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
GĐ-KDAPI Giám đốc Kinh doanh API 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
B-D Back end Developer (Java) - Digital banking 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
CV-KDAPI Chuyên viên Kinh doanh API 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
CVCC-PTSPNHS Chuyên viên cao cấo Phát triển sản phẩm Ngân hàng số (Tài khoản và Thẻ) 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
CV-API Chuyên viên Phát triển Sản phẩm API 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
Omni Manager Giám đốc Khai thác khách hàng Omni 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
SRE Senior Growth Executive 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021

Job Positions at HCM-Branch

Code Job placement Quantity Category Workplace Day expires
GĐTT-KHDN Giám đốc Trung tâm Khách hàng doanh nghiệp 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
GĐ-TTRB Giám đốc trung tâm Bán lẻ (RB) 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
GĐ/CV-QHKHCN Giám đốc/Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân 30 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
GĐCV-TD Giám đốc/Chuyên viên tín dụng 30 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
GĐ-QHKHDN Giám đốc Quan hệ khách hàng doanh nghiệp 20 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
CV-QHKHDN Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp 20 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
GDV Giao dịch viên 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021
FA Chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm (Financial Advisor – FA) 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 30-06-2021

Job Positions at Southwest

Code Job placement Quantity Category Workplace Day expires
GĐ-PGD Giám đốc Phòng giao dịch Sa Đéc 2 Toàn thời gian Long An (PGD Cần Giuộc), Vĩnh Long (Vũng Liêm) 30-06-2021
GĐCV-QHKHCN Giám đốc/Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân 15 Toàn thời gian An Giang, Long An, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang 30-06-2021
GĐCV-TD Giám đốc/Chuyên viên tín dụng 10 Toàn thời gian Đồng Tháp, Cà Mau, Long An, Hậu Giang, An Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Cần Thơ 30-06-2021
GĐ-KHDN Relationship Bussiness Manager 10 Toàn thời gian An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Long An 30-06-2020
CV-QHKHDN Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp 20 Toàn thời gian An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Long An 30-06-2021
GDV Transaction Staff 6 Toàn thời gian Cần Thơ, Hậu Giang, Long An, Sóc Trăng 30-06-2021
CV-TĐG Chuyên viên thẩm định giá 4 Toàn thời gian Long An, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Hậu Giang 30-06-2021

Job Positions at Southeast

Code Job placement Quantity Category Workplace Day expires
GĐ/CV-QHKHCN Giám đốc/Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân 10 Toàn thời gian Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh 30-06-2021
GĐCV-TD Giám đốc/Chuyên viên tín dụng 10 Toàn thời gian Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh 30-06-2021
GĐ-QHKHDN Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp 8 Toàn thời gian Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh 30-06-2021
CV-QHKHDN Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp 10 Toàn thời gian Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh 30-06-2021
GDV Giao dịch viên 4 Toàn thời gian Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh 30-06-2021
FA Chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm (Financial Advisor) 2 Toàn thời gian Bình Dương 30-06-2021
CV-TĐG Chuyên viên Thẩm định giá 2 Toàn thời gian Tây Ninh 30-06-2021
KSV Controller Staff 1 Toàn thời gian Bình Dương 30-06-2021

Job Positions at Central region

Code Job placement Quantity Category Workplace Day expires
GĐ/CV-QHKHCN Giám đốc/Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân 10 Toàn thời gian Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đăk Lăk 30-06-2021
GĐ-QHKHDN Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp 10 Toàn thời gian Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đăk Lăk 30-06-2021
CV-QHKHDN Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp 10 Toàn thời gian Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Pleiku, Quảng Ngãi 30-06-2021
CV-TĐG Chuyên viên thẩm định giá 3 Toàn thời gian Bình Định,Quảng Ngãi, Quảng Nam 30-06-2021

Job Positions at Northern region

Code Job placement Quantity Category Workplace Day expires
GĐ/CV-QHKHCN Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân 30 Toàn thời gian Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh, Lạng Sơn 30-06-2021
GĐCV-TD Credit Director 30 Toàn thời gian Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nghệ An 30-06-2021
GĐ-QHKHDN Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp 15 Toàn thời gian Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa 30-06-2021
CV-QHKHDN Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp 20 Toàn thời gian Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa 30-06-2021
GDV Giao dịch viên 10 Toàn thời gian Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn 30-06-2021
CV-TĐG Chuyên viên thẩm định giá 3 Toàn thời gian Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn 30-06-2021
CV-TVTCBH Chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm (Financial Advisor – FA) 2 Toàn thời gian Hà Nội 30-06-2021
CV-TĐTĐ Chuyên viên thẩm định thực địa 2 Toàn thời gian Hà Nội 30-06-2021
CV-GSTD Chuyên viên Giám sát tín dụng trực tiếp 2 Toàn thời gian Hà Nội 30-06-2021

OCB - Your option

OCB staff & Working Environment

OCB always aims to create the most comfortable working environment both in terms of facilities and spirit so that employees feel safe, comfortable working, improve work efficiency, reduce medical expenses. and rehabilitate workers.

OCB always aims to create the most comfortable working environment both in terms of facilities and spirit so that employees feel safe, comfortable working, improve work efficiency, reduce medical expenses. and rehabilitate workers.
OCB is proud of its professional and dynamic working environment; Friendly, friendly, fun in the collective.

pic
pic

Motto of recruitment



 • 01

  With the motto of "Effective cooperation", OCB always pay attention to the benefits and efficiency of cooperation between you and OCB to contribute to the common prosperity of the Bank.

 • 02

  Always comply with the provisions of law, regardless of gender, religion, ethnicity,...

 • 03

  To recruit fairly, objectively based on experience, capacity, working capacity of candidates and in accordance with recruitment needs of OCB.

 • 04

  Being aware of the importance of human resources for the success of the organization, OCB always invites and welcomes those who have heart and money to join their team.

Remuneration policy

Being aware of the importance of human resources for the success of the organization, OCB always invites and welcomes those who have heart and money to join their team.

To recruit fairly, objectively based on experience, capacity, working capacity of candidates and in accordance with recruitment needs of OCB.

Always comply with the provisions of law, regardless of gender, religion, ethnicity, ...

With the motto of "Effective cooperation", OCB always pay attention to the benefits and efficiency of cooperation between you and OCB to contribute to the common prosperity of the Bank.


Training & Development

With OCB, training and development is an important strategy to continuously develop team capabilities, improve work efficiency and be ready for future advances.

Professional Training:
n order to equip new employees to join the organization, knowledge and information about OCB.

Integration Training:
Designed to meet the training needs of the department, training is accompanied by parallel development along with the business process.

Development Training:
Continuous training courses are designed to help employees improve their ability to handle work, thereby optimizing business productivity.

OCB and YOU

YOU Ask & OCB answerS

01

Nội dung thi tuyển bao gồm các phần nào?

Answer

Tùy theo các vị trí tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng sẽ có những hình thức thi tuyển khác nhau.
Thông thường ứng viên sẽ làm bài thi kiểm tra và phỏng vấn nghiệp vụ.

02

Những hồ sơ chưa đạt yêu cầu sẽ được giải quyết như thế nào?

Answer

Những hồ sơ chưa đạt yêu cầu trong đợt đăng tuyển sẽ được OCB lưu trữ và mời thi tuyển khi có nhu cầu cho các vị trí khác phù hợp.

03

Phỏng vấn ở năm trước có thông báo rớt, vậy năm nay tiếp tục ứng tuyển vào OCB có được không?

Answer

OCB vẫn mời ứng viên thi tuyển vào các vị trí phù hợp khác nếu có nhu cầu tuyển dụng đồng thời ứng viên phải có những cải thiện về trình độ và kinh nghiệm.

04

Hồ sơ không đạt yêu cầu có được trả lại không?

Answer

OCB sẽ không hoàn trả lại những hồ sơ không đạt yêu cầu.

05

Phỏng vấn xong khoảng bao lâu có kết quả?

Answer

Sau khi phỏng vấn, Hội đồng tuyển dụng OCB sẽ thông báo kết quả bằng thư mời và điện thoại nhận việc trong vòng 7-10 ngày.

06

Trúng tuyển rồi, muốn thỏa thuận về mức lương có được không?

Answer

Mức lương sẽ được thỏa thuận và trao đổi trực tiếp với các ứng viên trước khi vào nhận việc tại Ngân hàng.

Your question

Subscribe

Please Enter Full Name
Please Enter The Correct Format Email
Please Enter Valid Phone Number
Please Enter Comments
Full Name
Email
Phone numbers
Comments
Email...
Your information has been sent. We will contact you in the shortest time. Thank you!
Your information could not be sent, please check again!
Check Captcha!
https://ocb.com.vn

OPEN AN ACCOUNT