1800 6678
Free to call 24/7
(84) 28 7305 6678
Search

Career Opportunities

OCB - Your option

OCB staff & Working Environment

OCB always aims to create the most comfortable working environment both in terms of facilities and spirit so that employees feel safe, comfortable working, improve work efficiency, reduce medical expenses. and rehabilitate workers.

OCB always aims to create the most comfortable working environment both in terms of facilities and spirit so that employees feel safe, comfortable working, improve work efficiency, reduce medical expenses. and rehabilitate workers.
OCB is proud of its professional and dynamic working environment; Friendly, friendly, fun in the collective.

pic
pic

Motto of recruitment • 01

  With the motto of "Effective cooperation", OCB always pay attention to the benefits and efficiency of cooperation between you and OCB to contribute to the common prosperity of the Bank.

 • 02

  Always comply with the provisions of law, regardless of gender, religion, ethnicity,...

 • 03

  To recruit fairly, objectively based on experience, capacity, working capacity of candidates and in accordance with recruitment needs of OCB.

 • 04

  Being aware of the importance of human resources for the success of the organization, OCB always invites and welcomes those who have heart and money to join their team.

Remuneration policy

Being aware of the importance of human resources for the success of the organization, OCB always invites and welcomes those who have heart and money to join their team.

To recruit fairly, objectively based on experience, capacity, working capacity of candidates and in accordance with recruitment needs of OCB.

Always comply with the provisions of law, regardless of gender, religion, ethnicity, ...

With the motto of "Effective cooperation", OCB always pay attention to the benefits and efficiency of cooperation between you and OCB to contribute to the common prosperity of the Bank.


Training & Development

With OCB, training and development is an important strategy to continuously develop team capabilities, improve work efficiency and be ready for future advances.

Professional Training:
n order to equip new employees to join the organization, knowledge and information about OCB.

Integration Training:
Designed to meet the training needs of the department, training is accompanied by parallel development along with the business process.

Development Training:
Continuous training courses are designed to help employees improve their ability to handle work, thereby optimizing business productivity.

OCB - YOUR opportunity

Job Positions at HCM-HO

Code Job placement Quantity Category Workplace Day expires
CV-TĐVBPL Chuyên viên Thẩm định văn bản định chế và Tư vấn pháp luật 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 31-03-2019
CV-HCLX Chuyên viên hành chính (biết lái xe dấu D) 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CV-KDV Nhân viên kinh doanh vốn 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CV-KTHK Chuyên viên kế toán bộ phận hậu kiểm 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CV-TĐG Chuyên viên thẩm định giá 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CV-THBCKT Chuyên viên tổng hợp báo cáo kế toán 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
DGT-RM Digital RM 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CV-KSCP Chuyên viên kiểm soát chi phí 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CV-DVNHĐT Investment Banking Specialist 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CV-PTKDCCỨ Supply Chain Deverlopment Specialist 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CV-VHDV Service Operation Specialist 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
KSV-KT Accounting Controller 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CV-THNHT Field Debt Collector - Card Center 5 Toàn thời gian TP. HCM 28-02-2019
GV-RB Giảng viên khối bán lẻ 05 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CV-PTUDTTT Chuyên viên Phát triển ứng dụng - Trung tâm Thẻ 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CVCC-PTSPKHCN Senior personal product deverlopment 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CV-PTSPBĐS Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm Ô Tô Và Bất Động Sản 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CVCC-PTSPDL Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm Digital Lending 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
BI-Expert Business Intelligence Expert 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
BA-TL Business Analyst Teamleader 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
FSD Full Stack Developer ( Java / .NET / Angular) 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CV-KDNH Foreign Exchange Specialist 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CVCC-PTSPTDDN Credit Card Product Development Senior 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
GĐ-BANCAS Bancassurance Business Director 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
NV-QLCLDV Quality Management Service Officer 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CV-TK UI/UX Designer - Bank Development Department 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CVCC-PTSPV Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Sản Phẩm Vay - Khách Hàng Cá Nhân 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CV-QLRRTT Chuyên viên Quản lý rủi ro thị trường & thanh khoản 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CV-PTSP Chuyên viên Phát triển sản phẩm E-banking 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
NV-TTTT Nhân viên phát triển và kiểm soát thị trường tiền tệ 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CV-PDTD Chuyên viên phê duyệt tín dụng 5 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CV-PTSP Chuyên viên phát triển sản phẩm - trung tâm thẻ 3 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CV-BHQĐT Chuyên viên bán hàng qua điện thoại (Telesales) - Ngân hàng số 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CV-CSTD Chuyên viên chính sách tín dụng 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CV-PTSPCB Chuyên viên Phát triển sản phẩm huy động dịch vụ - KHDN 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CV-TĐTĐ Chuyên viên thẩm định thực địa khách hàng cá nhân 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CV-PTKD TĐB Chuyên viên phát triển kinh doanh (thúc đẩy bán) - Trung tâm thẻ 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
NV-KT Nhân viên kế toán - Trung tâm thẻ 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CVCC-GSQLRRHĐ Chuyên viên giám sát quản lý rủi ro hoạt động 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CV-VHDV Chuyên viên vận hành dịch vụ (NOC) 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CV-HTDVCNTT Chuyên viên hỗ trợ dịch vụ CNTT 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CV-HT Chuyên viên hạch toán kế toán 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CVCC-KTUD Chuyên Viên Cao Cấp Kiến Trúc Ứng Dụng 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CV-PTUD Chuyên viên phát triển ứng dụng 15 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CV-QLHS Chuyên viên quản lý hiệu suất 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CV-QLDA Chuyên viên văn phòng quản lý dự án 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CV-ĐCTC Chuyên viên Định chế tài chính 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
DATA-AD Database Administrator 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
NV-CSKH Nhân viên chăm sóc khách hàng 5 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
NV-TTHSKH Nhân viên xác thực và thu thập hồ sơ khách hàng 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CV-QTDA Trưởng nhóm quản trị dự án 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CV-QLHT&LT Chuyên viên quản lý hệ thống & lưu trữ 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CV-QTHS Chuyên viên quản trị hiệu suất 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
NV-ĐHV Nhân viên điều hòa vốn 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CV-THN Chuyên viên thu hồi nợ 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CV-TTĐ Chuyên Viên Tái Thẩm Định (doanh nghiệp) 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CV-ĐCTD Chuyên viên Định chế tài chính 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019

Job Positions at HCM-Branch

Code Job placement Quantity Category Workplace Day expires
NV-DVTD Nhân viên dịch vụ tín dụng 1 Toàn thời gian Củ Chi 28-02-2019
CV-QHKHCN Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
GĐ/CV-KHUT Director / Customer Relation Specialist 200 Toàn thời gian TP. HCM 28-02-2019
NV-HTTD Credit Support Staff 20 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh (Gia Định, Chợ Lớn, Tân Thuận, Bến Thành) 28-02-2019
TBP-PHT Publishing team leader 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CV-KSGD (QLRR) Chuyên viên kiểm soát giao dịch (Quản lý rủi ro thẻ) 02 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CV-KSGD (XLKN) Chuyên viên kiểm soát giao dịch (Xử lý khiếu nại thẻ) 02 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
GĐ-TTRB Giám đốc trung tâm RB 135 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CV-XLN(RB) Chuyên viên xử lý nợ (TTRB) 5 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
NV-KDTS Employee Trainee (Customer Relation Assistant) 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
QTDA-TTT Administrator project - Center Place 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
TNKDT-TTT Bussiness card Team Leader 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CVVHHT-TTT Card System Operator - Card Center 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
TP-KD Trưởng phòng kinh doanh - Trung tâm thẻ 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CV-TD Giám đốc/Chuyên viên tín dụng 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
GĐRB Giám đốc Quan hệ khách hàng cá nhân 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CV-TV Chuyên viên tư vấn 5 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
GĐDN Giám đốc Quan hệ khách hàng doanh nghiệp 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
KSV Kiểm soát viên 2 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
GDV Giao dịch viên 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
GĐ-TV Giám đốc tư vấn 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CV-DVTD Chuyên viên dịch vụ tín dụng 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CV-QHKHDN Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
NV-KQ Nhân viên kho quỹ 1 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh (Quận 5) 28-02-2019
CVCC-PHT Chuyên viên cao cấp Phát hành thẻ 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
NV-TLS Nhân viên Telesales thẻ 10 Toàn thời gian TP. Hồ Chí Minh 28-02-2019
CV-TĐBT Chuyên viên thúc đẩy bán thẻ 20 Toàn thời gian TP. HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Cần Thơ, Vũng Tàu, Đồng Nai, Vĩnh Long, Cà Mau, Bạc Liêu 28-02-2019

Job Positions at Southwest

Code Job placement Quantity Category Workplace Day expires
TP-DVKHKT Trưởng phòng dịch vụ khách hàng và kế toán 1 Toàn thời gian Hậu Giang 28-02-2019
NV-HTTD Credit support staff 10 Toàn thời gian Cần Thơ 28-02-2019
TL-QHKHDN Employee Trainee (Customer Relation Assistant) 5 Toàn thời gian An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long 28-02-2019
CV-QHKHCN Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân 20 Toàn thời gian An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Vĩnh Long 28-02-2019
GĐ-QHKHCN Giám đốc Quan hệ khách hàng cá nhân 10 Toàn thời gian An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Vĩnh Long 28-02-2019
NV-TD Credit Director 10 Toàn thời gian An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Vĩnh Long 28-02-2019
CV-DVTD Chuyên viên dịch vụ tín dụng 5 Toàn thời gian An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Vĩnh Long 28-02-2019
CV-GSTDTT Chuyên viên giám sát tín dụng trực tiếp 2 Toàn thời gian Cần Thơ 28-02-2019
CV-QHKHDN Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp 5 Toàn thời gian Cần Thơ, An Giang (Long Xuyên), Kiên Giang (Rạch Giá, Phú Quốc) 28-02-2019
GĐ-KHDN Relationship Bussiness Manager 5 Toàn thời gian An Giang, Long An, Cần Thơ, Kiên Giang (Rạch Giá, Phú Quốc) 28-02-2019
CV-TĐG Chuyên viên thẩm định giá 5 Toàn thời gian Long An 28-02-2019
GDV Transaction Staff 1 Toàn thời gian Hậu Giang 28-02-2019
CV-TĐBT Chuyên viên thúc đẩy bán thẻ 20 Toàn thời gian TP. HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Cần Thơ, Vũng Tàu, Đồng Nai, Vĩnh Long, Cà Mau, Bạc Liêu 28-02-2019

Job Positions at Southeast

Code Job placement Quantity Category Workplace Day expires
CV-TĐG Chuyên viên thẩm định giá 5 Toàn thời gian Đồng Nai, Vũng Tàu Bình Dương 28-02-2019
NV-HTTD Credit Support Staff 2 Toàn thời gian Bình Dương (PGD Bến Cát) 28-02-2019
KSV Controller Staff 1 Toàn thời gian Bình Dương (PGD Tân Phước Khánh) 28-02-2019
GĐ/CV-TD Specialist/ Credit Director 5 Toàn thời gian Bình Dương, Đồng Nai, Biên Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu 28-02-2019
GDV Giao dịch viên 5 Toàn thời gian Bình Dương, Đồng Nai, Biên Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu 28-02-2019
GĐ-QHKHDN Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp 10 Toàn thời gian Bình Dương, Đồng Nai, Biên Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu 28-02-2019
GĐ-QHKHCN Giám đốc Quan hệ khách hàng cá nhân 2 Toàn thời gian Bình Dương, Đồng Nai, Biên Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu 28-02-2019
NV-KDTSDN Employee Trainee (Customer Relation Assistant) 5 Toàn thời gian Bình Dương, Đồng Nai, Biên Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu 28-02-2019
CV-QHKHDN Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp 5 Toàn thời gian Bình Dương, Đồng Nai, Biên Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu 28-02-2019
CV-QHKHCN Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân 10 Toàn thời gian Bình Dương, Đồng Nai, Biên Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu 28-02-2019
CV-DVTD Chuyên viên dịch vụ tín dụng 10 Toàn thời gian Bình Dương (PGD Bến Cát) 28-02-2019
CV-TĐBT Chuyên viên thúc đẩy bán thẻ 20 Toàn thời gian TP. HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Cần Thơ, Vũng Tàu, Đồng Nai, Vĩnh Long, Cà Mau, Bạc Liêu 28-02-2019

Job Positions at Central region

Code Job placement Quantity Category Workplace Day expires
CV-XLN Chuyên viên xử lý nợ (TTRB) 5 Toàn thời gian Khánh Hòa 28-02-2019
CV-TĐG 2. Mô tả công việc: Trực tiếp thực hiện thẩm định giá tài sản bảo đảm bao gồm bất động sản (Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng), động sản (máy móc thiết bị, phương tiện vận tải…) cho mục đích cấp tín dụng và các mục đích khác như mua sắm, xử lý nợ… 3. Yêu cầu công việc: - Nam/Nữ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Thẩm định giá, Kỹ sư xây dựng, cử nhân chuyên ngành Quản lý dự án, cử nhân chuyên ngành Quản lý đất đai hoặc tương đương; - Có kinh nghiệm làm công tác thẩm định giá; - Có kiến thức pháp luật có liên quan (tài chính, ngân hàng, bất động sản, đầu tư, tư vấn…); - Có sức khoẻ tốt, có khả năng đi công tác xa liên tục, có khả năng làm việc trong môi trường làm việc có sức ép và áp lực cao - Ứng viên quan tâm gửi thông tin theo mẫu của Ngân hàng về địa chỉ email: pns.tuyendung@ocb.com.vn 10 Toàn thời gian Khánh Hòa, Gia Lai 28-02-2019
GĐ/CV-TD Credit Director 10 Toàn thời gian Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa 28-02-2019
GĐ-QHKHCN Giám đốc Quan hệ khách hàng cá nhân 10 Toàn thời gian Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa 28-02-2019
GĐ-QHKHDN Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp 10 Toàn thời gian Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đà Nẵng 28-02-2019
CV-GSTDTT Direct Credit Specialist 5 Toàn thời gian Đà Nẵng 28-02-2019
CV-QHKHDN Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp 10 Toàn thời gian Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa 28-02-2019
CV-QHKHCN Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân 10 Toàn thời gian Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa 28-02-2019
TPKD-TTT Sales Manager - Card Center 1 Toàn thời gian Đà Nẵng 28-02-2019
CV-THN Chuyên viên thu hồi nợ 5 Toàn thời gian Đắk Lắk, Đà Nẵng, Quảng Ngãi 28-02-2019

Job Positions at Northern region

Code Job placement Quantity Category Workplace Day expires
CV-QLCC Chuyên viên/Chuyên viên chính quản lý công cụ 3 Toàn thời gian Hà Nội 28-02-2019
CV-TĐG Chuyên viên thẩm định giá 10 Toàn thời gian Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Nình Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh 28-02-2019
CV-SPBH Chuyên viên sản phẩm Bancassurance 1 Toàn thời gian Hà Nội 28-02-2019
NV-HTTD Credit Support Staff 10 Toàn thời gian Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa 28-02-2019
CV-XLN(RB) Chuyên viên xử lý nợ (TTRB) 5 Toàn thời gian Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng 28-02-2019
TN-KD Trưởng nhóm phát triển kinh doanh - Trung tâm bán hàng trực tiếp 3 Toàn thời gian Hà Nội 28-02-2019
CV-THNHT Field Debt Collector - Card Center 10 Toàn thời gian Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh, Thanh Hóa 28-02-2019
CV-THN Chuyên viên thu hồi nợ 10 Toàn thời gian Hà Nội, Thanh Hóa 28-02-2019
GĐ-TV Giám đốc tư vấn 10 Toàn thời gian Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh 28-02-2019
GĐ-QHKHCN Giám đốc Quan hệ khách hàng cá nhân 10 Toàn thời gian Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh,Lạng Sơn, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bắc Ninh 28-02-2019
GĐ/CV-TD Credit Director 10 Toàn thời gian Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh,Lạng Sơn, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bắc Ninh 28-02-2019
CV-GSTDTT Chuyên viên giám sát tín dụng trực tiếp 5 Toàn thời gian Hà Nội 28-02-2019
GĐ-QHKHDN Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp 10 Toàn thời gian Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh,Lạng Sơn, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bắc Ninh 28-02-2019
CV-QHKHDN Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp 10 Toàn thời gian Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh,Lạng Sơn, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bắc Ninh 28-02-2019
TP-DVKH Relationship Manager 1 Toàn thời gian Hải Phòng 28-02-2019
CV-QLCC Tool management Executive 1 Toàn thời gian Hà Nội 28-02-2019
CV-QHKHCN Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân 10 Toàn thời gian Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh,Lạng Sơn, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bắc Ninh 28-02-2019
KSV Controller Staff 5 Toàn thời gian Lạng Sơn, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bắc Ninh 28-02-2019
NV-KDTSDN Employee Trainee (Customer Relation Assistant) 5 Toàn thời gian Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh 28-02-2019
NV-KQ Treasurer Staff 5 Toàn thời gian Lạng Sơn, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bắc Ninh 28-02-2019
CV-TV Chuyên viên tư vấn 10 Toàn thời gian Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh 28-02-2019
NV-DVTD Nhân viên dịch vụ tín dụng 5 Toàn thời gian Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh 28-02-2019
GDV Giao dịch viên 10 Toàn thời gian Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh,Lạng Sơn, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bắc Ninh 28-02-2019
CV-TĐBT Chuyên viên thúc đẩy bán thẻ 20 Toàn thời gian TP. HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Cần Thơ, Vũng Tàu, Đồng Nai, Vĩnh Long, Cà Mau, Bạc Liêu 28-02-2019

OCB and YOU

YOU Ask & OCB answerS

01

Nội dung thi tuyển bao gồm các phần nào?

Answer

Tùy theo các vị trí tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng sẽ có những hình thức thi tuyển khác nhau.
Thông thường ứng viên sẽ làm bài thi kiểm tra và phỏng vấn nghiệp vụ.

02

Những hồ sơ chưa đạt yêu cầu sẽ được giải quyết như thế nào?

Answer

Những hồ sơ chưa đạt yêu cầu trong đợt đăng tuyển sẽ được OCB lưu trữ và mời thi tuyển khi có nhu cầu cho các vị trí khác phù hợp.

03

Những ứng viên phỏng vấn không đạt yêu cầu có được thông báo không?

Answer

Những ứng viên phỏng vấn không đạt yêu cầu, OCB sẽ gởi thư và thông báo trong vòng 07 đến 10 ngày.

04

Phỏng vấn ở năm trước có thông báo rớt, vậy năm nay tiếp tục ứng tuyển vào OCB có được không?

Answer

OCB vẫn mời ứng viên thi tuyển vào các vị trí phù hợp khác nếu có nhu cầu tuyển dụng đồng thời ứng viên phải có những cải thiện về trình độ và kinh nghiệm.

05

Hồ sơ không đạt yêu cầu có được trả lại không?

Answer

OCB sẽ không hoàn trả lại những hồ sơ không đạt yêu cầu.

06

Phỏng vấn xong khoảng bao lâu có kết quả?

Answer

Sau khi phỏng vấn, Hội đồng tuyển dụng OCB sẽ thông báo kết quả bằng thư mời và điện thoại nhận việc trong vòng 7-10 ngày.

07

Trúng tuyển rồi, muốn thỏa thuận về mức lương có được không?

Answer

Mức lương sẽ được thỏa thuận và trao đổi trực tiếp với các ứng viên trước khi vào nhận việc tại Ngân hàng.

Your question

Subscribe

Please Enter Full Name
Please Enter The Correct Format Email
Please Enter Valid Phone Number
Please Enter Comments
Full Name
Email
Phone numbers
Comments
Email...
Your information has been sent. We will contact you in the shortest time. Thank you!
Your information could not be sent, please check again!
Check Captcha!
https://ocb.com.vn

Create OMNI account

GO

>>