Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI - EL


Xem hướng dẫn cài đặt - EL

1800 6678
Free to call 24/7
(84) 28 7305 6678
Search
Products & ServiceCorporate Banking

Loan Products

TÍN DỤNG NGẮN HẠN

Thấu chi tài khoản KHDN

Thấu chi tài khoản KHDN

Là hình thức cấp tín dụng mà OCB cung cấp cho KHDN thông qua việc chấp thuận cho khách hàng chi vượt số dư Có trên tài khoản tiền gửi thanh toán (TK TGTT) bằng Đồng Việt Nam (VND) của khách hàng tại OCB

KHDN bị thiếu hụt vốn lưu động tạm thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh

 • Mục đích thấu chi: Bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh
 • Loại tiền thấu chi: VND
 • Hình thức rút vốn: Rút vượt số dư tài khoản thanh toán của Khách hàng thông qua hình thức chuyển khoản để thanh toán các chi phí
 • Thời hạn thấu chi: tối đa 12 tháng
 • HMTC tối thiểu: 100 triệu đồng
 • HMTC tối đa: 03 tỷ đồng (tối đa theo nhu cầu khách hàng đối với TSBĐ 100% tiền gửi tại OCB)
 • Tài sản bảo đảm: Không có TSBĐ hoặc TSBĐ do OCB chấp nhận
 • Thu lãi: Hàng tháng
 • Thu gốc: Linh hoạt theo dòng tiền khách hàng

 • Đáp ứng nhanh chóng nhu cầu vốn của khách hàng chỉ trong vòng 10 phút
 • Thấu chi không TSBĐ tối đa đến 2 tỷ đồng
 • Thấu chi tối đa theo nhu cầu khách hàng với TSBĐ là tiền gửi tại OCB
 • Giảm tối đa lãi vay qua hệ thống thu vốn vay tự động mỗi ngày
 • Lãi suất, phí cạnh tranh nhất trên thị trường hiện nay
 • Điều kiện và thủ tục cấp thấu chi đơn giản

https://ocb.com.vn

Create OMNI account

GO

>>