Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI - EL


Xem hướng dẫn cài đặt - EL

1800 6678
Free to call 24/7
(84) 28 7305 6678
Search
Products & ServiceCorporate Banking

Loan Products

TÍN DỤNG NGẮN HẠN

Tài trợ Đại lý bán vé máy bay Hãng Hàng Không

Tài trợ Đại lý bán vé máy bay Hãng Hàng Không

Là cấp tín dụng dưới hình thức OCB bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán tiền vé máy bay của các Đại lý bán vé đối với các Hãng hàng không và/hoặc thấu chi tài khoản thanh toán để thanh toán tiền vé máy bay cho các Hãng hàng không.

Đại lý cấp 1 của Hãng hàng không, IATA có nhu cầu cấp bảo lãnh thanh toán, thấu chi tại OCB

  • Mục đích tài trợ: bảo đảm nghĩa vụ thanh toán và/hoặc thanh toán tiền vé máy bay cho các Hãng hàng không/IATA
  • Hình thức cấp tín dụng: bảo lãnh thanh toán, thấu chi
  • Giá trị cấp bảo lãnh: tối đa theo thỏa thuận của Đại lý với IATA/HHK
  • Giá trị cấp thấu chi tối đa: 90% giá trị bảo lãnh hoặc 5 tỷ đồng trường hợp không phát hành bảo lãnh
  • Thời hạn tài trợ: tối đa 12 tháng đối với thấu chi và tối đa theo thỏa thuận giữa Đại lý và HHK/IATA đối với bảo lãnh thanh toán
  • Tài sản bảo đảm: Không có TSBĐ hoặc có TSBĐ được OCB chấp nhận

  • Tài trợ không bảo đảm lên đến 50 tỷ đồng
  • Tỷ lệ ký quỹ thấp và cho phép thay thế bằng TSBĐ khác
  • Lãi suất, phí cạnh tranh nhất trên thị trường
  • Điệu kiện và thủ tục cấp tín dụng đơn giản

https://ocb.com.vn

Create OMNI account

GO

>>