1800 6678
Free to call 24/7
(84) 28 7305 6678
Search
Products & ServiceCorporate Banking

Saving Products

TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN

SMART DEPOSIT

SMART DEPOSIT

A medium and long term deposit product combined with account overdraft facility for corporate customers
Customers: Businesses legally operating in Vietnam

FEATURES OF PRODUCT

•    Currency: VND
•    Minimum deposit amount: VND 2 billion
•    Periods of deposit: 15-36 Months
•    Interest rate: competitive and comply with SBV regulations
•    Interest receiving method: periodically every month
•    Combining account overdraft facility, overdraft limit of up to 100% of the deposit contract value.

BENEFITS OF CUSTOMERS

•    Optimize profits from idle money with competitive interest rates.
•    Use deposit contracts to guarantee loans and guarantee third parties at OCB.
•    Open deposit contracts at one branch and withdraw interest and principal at all OCB branches.
•    Enterprises can rest assured to invest in long-term deposits to enjoy high interest rates, while the problem of temporary shortages of capital of enterprises will be met with overdraft facility guaranteed by the deposit contract, overdraft limit of up to 100% of the deposit contract value.

  • Tối ưu hóa lợi nhuận từ nguồn tiền nhàn rỗi với lãi suất cạnh tranh.
  • Được sử dụng hợp đồng tiền gửi để bảo đảm vay vốn và bảo lãnh cho bên thứ 3 tại OCB.
  • Mở hợp đồng tiền gửi tại một chi nhánh và rút lãi, gốc tại tất cả chi nhánh của OCB .
  • Doanh nghiệp có thể an tâm đầu tư tiền gửi kỳ hạn dài để được hưởng lãi suất cao, trong khi vấn đề thiếu hụt vốn tạm thời của doanh nghiệp sẽ được đáp ứng với tiện ích thấu chi tài khoản đảm bảo bằng chính hợp đồng tiền gửi, hạn mức thấu chi lên tới 100% giá trị hợp đồng tiền gửi.

https://ocb.com.vn

OPEN AN ACCOUNT