Tải và cài đặt ứng dụng OCB OMNI - EL


Xem hướng dẫn cài đặt - EL

1800 6678
Free to call 24/7
(84) 28 7305 6678
Search
Products & ServiceCorporate Banking

Commercial Finance

Tài Trợ Xuất Khẩu

Cho vay siêu ưu đãi lãi suất VNĐ

Cho vay siêu ưu đãi lãi suất VNĐ

Là hình thức cấp tín dụng của OCB cho các doanh nghiệp xuất khẩu có nguồn thu ngoại tệ nhưng không được vay ngoại tệ với lãi xuất cho vay ưu đãi hơn so với lãi suất vay VNĐ thông thường, theo đó khách hàng phải ký hợp đồng bán ngoại tệ kỳ hạn cho OCB tại thời điểm giải ngân.

KH xuất khẩu có nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động xuất khẩu

  • KH phải có nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động xuất khẩu
  • KH có nguồn thu ngoại tệ nhưng không đủ điều kiện được vay ngoại tệ
  • KH phải ký hợp đồng bán ngoại tệ kỳ hạn cho OCB khi nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động xuất khẩu về.

  • Được vay VNĐ với lãi suất siêu ưu đãi.
  • Không lo ngại rủi ro tỷ giá.

https://ocb.com.vn

Create OMNI account

GO

>>