1800 6678
Free to call 24/7
(84) 28 7305 6678
Search
Products & ServiceCorporate Banking

Commercial Finance

Tài Trợ Xuất Khẩu

CHIẾT KHẤU HỐI PHIẾU/ TÀI TRỢ BỘ CHỨNG TỪ XUẤT KHẨU THEO PHƯƠNG THỨC L/C

CHIẾT KHẤU HỐI PHIẾU/ TÀI TRỢ BỘ CHỨNG TỪ XUẤT KHẨU THEO PHƯƠNG THỨC L/C


https://ocb.com.vn

OPEN AN ACCOUNT